Oznam

Prosíme rodičov detí, ktoré nenastúpia do MŠ aby si prišli pre veci zo šatne a z triedy. Poprosíme dodržiavať hygienické predpisy. Ďakujeme

 27. mája 2020

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,v súlade s  rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka materskej školy obnovuje dňom 01.júna 2020.V súlade s rozhodnutím zriaďovateľa bude prevádzka školy zabezpečená v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadame zákonných zástupcov umiestnených detí, aby dodržiavali

:- hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,

– riadili sa pokynmi  riaditeľky školy

,- s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,

– čas určený v priestoroch šatne max. 10 minút,

– v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2  sprevádzajúce osoby a 2 deti,- nezhromažďovať sa v okolí objektu školy. 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (interiér, exteriér) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), dieťa musí mať dva obaly na rúška( jedno rúško, s ktorým prídu a vložia do obalu a druhé , ktoré budú mať v obale)
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky, odmeranie teploty bezdotykovým teplomerom
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m v chodbe pred šatňou a v exteriéri objektu, priniesť si vlastné návleky

Celé znenie rozhodnutia ministra  si prečítajte TUhttps://www.mshliny4.zanet.sk/images/pdf/Rozhodnutie_MVVa_22_05_2020.pdf

Rozhodnutie zriaďovateľa TU. https://www.mshliny4.zanet.sk/images/pdf/rozhodnutie_zriadovatel.pdf

Oznam

Poprosím každého rodiča aby si tlačivo , ktoré je uvedené v prílohe vytlačil , dal do euroobalu priniesol v pondelok do Materskej školy. Každý deň sa toto tlačivo bude podpisovať. Tlačivo prehlásenie zákonného zástupcu… treba vytlačiť jedno na každý týždeň. Priniesť si vlastné pero. Ďakujeme za pochopenie .

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2020

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2020

     BUDE  V ZMYSLE VYHLÁŠKY Č. 306/08 Z.z. O MATERSKEJ ŠKOLE, V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 308/09 Z.z. NA ZÁKLADE PODANIA PÍSOMNEJ ŽIADOSTI, V TERMÍNE

                             11. 5. 2020    –    15. 5. 2020

        Z DOVODU MIMORIADNEJ SITUÁCIE JE MOŽNÉ ŽIADOSŤ PODAŤ MAILOM, POŠTOU, ALEBO CEZ LINK :

https://forms.gle/Z7Ur6UsTmg2Z8zzh6

TLAČIVO  ŽIADOSTI  Môžete VYPÍSANÉ ODOVZDAŤ AJ OSOBNE PRI DODRŽANÍ KARANTÉNNYCH OPATRENÍ  OD 8.00 HOD. DO 16.00 HOD. V HOREUVEDENOM TERMÍNE.

TLAČIVO JE ZVEREJNENÉ  NA VEBOVEJ STRÁNKE MŠ: www.msstavbarska-zilina.sk     

         PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

            PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ DETI:

  • S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU
  • DETI, KTORÉ DOVŔŠILI PIATY ROK VEKU/K SEPT. SÚ 1 ROK PRED ZAČATÍM ŠK. DOCHÁDZKY/
  • DETI S DODATOČNE ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

–     DOVŔŠILI  TRETÍ ROK VEKU  K 31.8.2020          

V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU O PRIJATIE SA ZOHĽADNÍ:

  • VEK DIEŤAŤA

         POZN.: V ŽIADOSTI JE POTREBNÉ POTVRDENIE  DETSKÉHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE, OČKOVANÍ A Spôsobilosti DIEŤAŤA NAVŠTEVOVAŤ MŠ.        

POČAS PRERUŠENEJ PREVÁDZKY JE ŽIADOSŤ PLATNÁ AJ BEZ POTVRDENIA, DOLOŽÍ SA PO JEJ SKONČENÍ.                                                                                                                                             RIAD.ŠKOLY

 28. apríla 2020

Zápisy do 1.ročníkov


Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl budú v Žiline od 15. do 17. apríla
Žilina, 8. apríla 2020 – Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 sa v Žiline uskutočnia od 15. do 17. apríla. Na základe preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa zápisy uskutočnia elektronicky, bez prítomnosti detí. Ak rodičia dieťaťa nemajú možnosť elektronickej komunikácie, môžu školu, o ktorú majú záujem, kontaktovať telefonicky.
Zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku zverejnenú na internetovej stránke základnej školy, kde chcú dieťa prihlásiť. Po následnom vyhodnotení prihlášok, dostane rodič rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Overenie údajov z prihlášky sa uskutoční osobne do dvoch týždňov od opätovného otvorenia škôl, potrebné je priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl.
V prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné najneskôr do 15. júna doložiť škole vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak rodičia požiadajú o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, nebudú sa vyžadovať súhlasné vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Potrebné ich však bude doručiť škole dodatočne.
Ak sa rodičia rozhodnú pre domáce vzdelávanie, majú taktiež povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej základnej školy. K prihláške musia doplniť i žiadosť o individuálne vzdelávanie a vysokoškolský diplom učiteľa, ktorý s dieťaťom spolupracovať v tzv. kmeňovej škole.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, v ktorých sa vzdeláva 6 174 žiakov.
Vladimír Miškovčík
hovorca mesta

 10. apríla 2020

2% z dane

Milí rodičia, ak môžete prispejte darovaním 2% z daní. Tieto peniaze budú použité na zveľadenie areálu našej Materskej školy.

 8. apríla 2020

Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

V Žiline 13. 3. 2020

Dňa 12. 3. 2020 bolo vydané usmernenie  ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach :

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 13. marca 2020

Uzatvorenie detských ihrísk

Mesto Žilina uzatvára od soboty 14. marca do 15. apríla všetky detské ihriská vo svojej správe. Rodičom detí odporúča, aby sa v záujme prevencie proti prenosnému ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 nezhromažďovali v kolektívoch a spoločný čas s rodinou trávili doma. 

Na obdobie 14 dní sa od pondelka 16. marca uzatvára Denný stacionár na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline.

V obmedzenom režime bude od nasledujúceho týždňa fungovať Mestský úrad v Žiline. 

Všetky linky mestskej hromadnej dopravy v Žiline budú od pondelka 16. marca až do odvolania jazdiť v prázdninovom režime. 

Z preventívnych dôvodov proti šíreniu koronavírusu budú od piatku 13. marca predbežne do 31. marca uzatvorené zberne odpadov na ulici Jánošíková v Žiline a v Považskom Chlmci. 

Uvedené opatrenia prijal na svojom zasadnutí v piatok 13. marca Krízový štáb mesta Žilina.

Vladimír Miškovčík

hovorca mesta

Oznámenie o letnej prevádzke 2020

Riaditeľstvo materskej školy Stavbárska 4, Žilina, oznamuje rodičom, že letná prevádzka bude od 01.07.2020 – do 22.07.2020 t.j. 3 týždne (od stredy do stredy), pre deti zamestnaných rodičov z našej materskej školy.

Nahlasovanie do iných materských škôl nie je možné, nakoľko každá materská škola bude v prevádzke len pre svoje deti.

 12. marca 2020