Denný poriadok

Život detí v MŠ sa riadi presne stanoveným denným poriadkom. Pretože z hľadiska organizácie života MŠ existujú v dennom poriadku jednotlivých  tried drobné časové odchýlky, uvádzame pre názornosť orientačný denný poriadok.

Prevádzka v našej Materskej škole je od 6.30 – 16.30

6:30 – 7:00 – 7:30Schádzanie detí v zbernej triede, hry a hrové činnosti
7:00 – 8:45 – 9:00Hry a hrové činnosti už v svojej triede, podľa priania detí, edukačná aktivita, projektovanie ďalších činností (ranné stretnutia, diskusie, pojmová mapa a pod.), pohybové a relaxačné činnosti, hudobno pohybové činnosti.
8:45 – 9:20Osobná hygiena, desiata, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
9:00 – 9:30 – 9:50Edukačná aktivita, hry a hrové činnosti, príprava na pobyt vonku
10:00 – 11:45Pobyt vonku
11:30 – 12:30Obed, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu, príprava na odpoludňajší spánok
12:30 – 14:15Odpočinok (s rešpektovaním veku a individuálnych potrieb detí)
14:00 – 14:40Hygiena, olovrant
14:45 – 16:00Edukačná aktivita, hry a hrové aktivity, v letných mesiacoch druhý pobyt vonku
15:45 – 16:00 – 16:30Sústredenie detí v zbernej triede
hry a hrové činnosti